Památky

Kostel sv.Vavřince

Kostel sv. Vavřince byl zbudován v letech 1784 – 1788 ve slohu pozdně barokním podle návrhu a pod dohledem tehdejšího faráře Ondřeje Kellnera, kněze architekta, jehož dílem je také farní kostel ve Velkém Újezdě. Stavbu provedl Josef Görig, stavitel z Nového Jičína. Je dlouhý 24 m, široký 13 m a vysoký 34 m. Chrám byl 19. října 1788 benedikován a 19. července 1810 slavnostně konsekrován světícím biskupem Aloisem Krakovským z Kolovrat u příležitosti generální vizitace. Před rokem 1784 stál na témže místě od nepaměti menší kamenný farní kostel, zasvěcený též sv. Vavřinci, dosud zbyla z něho jen spodní část věže, o jejíž stavbě je zmínka v r. 1535.

V r. 1854 byla střecha kostela nově pokryta břidlicí a věže novým způsobem obnoveny. Uvnitř byl kostel vymalován, postaveny nové oltáře a také pořízeny oltářní obrazy: sv. Vavřinec na hlavní oltář a sv. Valentin a Panna Maria bolestná na boční oltáře.

16.6.1901 při generální vizitaci arcibiskup Dr. Teodor Kohn konsekroval nový hlavní oltář z mramoru od akademického sochaře Ferdinanda Neumanna, postavený v r. 1898. Dlažba kostela je z r. 1940 od Františka Wawerky z Lipníka nad Bečvou. V roce 1946 byla dokončena celková oprava vnitřku kostela a zřízena kaple Panny Marie Lurdské. Od r. 1950 máme nové kostelní lavice, které jsou dílem Františka Paličky a Josefa Petráše z Drahotuš, v l. 1955-56 byla provedena velmi důkladná oprava zevnějšku – nová břidlice na střechu, fasáda a věž s bání a křížem.

Z let 1965 – 70 dostal kostel novou podobu odpovídající aktuálním liturgickým normám. V letech 1975 – 82 probíhaly práce na stahování klenby kostela, byla vyměněna okna, nová elektroinstalace, krytina na věž a v průčelí kostela nová fasáda a malba.

V roce 2002 byly opraveny varhany pocházející z r. 1911, dvoumanuálové s 15 rejstříky od firmy Tuček z Kutné Hory. Generální rekonstrukci a přestavbu provedla firma Jaroslava Stavinohy z Valašské Bystřice. Skříň varhan je původní z r. 1806.

Kaplička sv.Anny s křížovou cestou na hřbitově

Jedná se o stavbu s kruhovou lodí, pravoúhlým presbytářem a hudební kruchtou, která byla postavena roku 1732 a vysvěcena roku 1734. Kolem areálu hřbitova je ohradní zeď se vstupní branou, po jejíchž stranách jsou sochy sv. Anny a sv. Františka z Assisi. Spolu se čtrnácti kaplemi křížové cesty byla vystavěna v roce 1800. Celý areál byl roku 2000 prohlášen za kulturní památku.

Křížová cesta je tvořena čtrnácti zděnými výklenkovými kaplemi, umístěnými v ohradní zdi hřbitova u barokní kaple Svaté Anny.

Zastavení byla postavena roku 1800. Lemovala původní okružní hřbitovní zeď, po rozšíření hřbitova roku 1894 se několik kapliček ocitlo ve volném prostoru. Roku 1896 byl uprostřed areálu vztyčen kamenný kříž.

Drobná zděná otevřená kaple se šikmou střechou přistavěná ke kamenné ohradní zdi. Součást areálu hřbitova s kaplí sv. Anny, hodnotná drobná architektura z doby kolem roku 1800.

Soubor 14 kaplí křížové cesty rozmístěných v areálu hřbitova, kolem kaple sv. Anny, 12 po obvodu ohradní zdi a 2 jsou umístěny volně, v horní, severní části hřbitova, přibližně v polovině pozemku. Zděné, omítané stavby, zaklenuty pruhem valené klenby. Fasády hladce omítnuty. Po stranách průčelí pilastry s římsovými hlavicemi lemující vstup se stlačeným záklenkem, rámovaným profilovanou šambránou, prolamující římsu, završeno stlačeným trojúhelným štítem s odstupněným vpadlým polem. Zastřešeno plechem, původně šindelem. Uvnitř kaplí, v mělkém obdélném výklenku se zakončením stlačeným obloukem, se nachází cyklus maleb 14 zastavení křížové cesty. Kaple jsou chráněny v rámci celkové ochrany areálu hřbitova s ohradní zdí, vstupní branou a kaplí sv. Anny.

Kostel Čs.církve hustické

Zděná omítaná jednolodní stavba obdélného půdorysu s presbytářem odděleným vítězným obloukem, základní kámen položen 12.8.1934. Slavnostně otevřen 12.7.1936. Střecha sedlová se štítem kryta plechem. Vstup tvoří kryté jednoramenné čtyřstupňové schodiště ke dvojici vstupních dveří, nad vstupem kruhové okno zdobené plochou šambránou s křížem v úrovni římsy bible s kalichem a lipovými ratolestmi. Výplně otvorů pravoúhlé. V sanktusníku zvon z roku 1938, vyrobila firma Herold, Chomutov.

Na budově umístěny dvě pamětní desky :

první-černá obdélná deska s rytým nápisem:

„V DRAHOTUŠÍCH SE NARODILI SPISOVATELÉ JEDNOTY BRATRSKÉ:/ 1527 VÁCLAV SOLÍN, KNĚZ, KNIHTISKAŘ,/ 1539 MATĚJ SABÍN-PODOLSKÝ, ZDEJŠÍ RADNÍ PÍSAŘ,/ JEHO BRATR SIMEON PODOLSKÝ, ZEMĚMĚŘIČ, MALÍŘ./ 1616-1624 ZDE PŮSOBIL MIKULÁŠ DRABÍK,/ VĚRNÝ DRUH KOMENSKÉHO.“

vlevo dole signace: POLÁŠEK-URBAN, PŘEROV

druhá-černá obdélná nápisová deska s rytým nápisem:

ZA VLÁDU LIDU SPRAVEDLIVOU VŠEM/ ZA VOLNOST DUCHA, BRATRSTVÍ PRÁCE/ SVOJI KREV MY PO VŠEM SVĚTĚ LILI/ ZBOROV-DOBRUDŽA, DOSS ALTO-TERRON./ 1917  1937

Viadukt

Dráha protínala drahotušský katastr v místech, kde dnes najdeme starý železniční násep, přičemž údolí Klokočského potoka a říčky Splavné bylo přemostěno dvěma viadukty. Výstavba trati byla v tehdejších podmínkách velmi náročným podnikem

Na stavbě pracovalo téměř 2500 osob, kromě místních nádeníků to byli tzv. barabové, lidé bez stálého domova pohybující se od stavby ke stavbě ve větších skupinách. Při práci docházelo také k neštěstím, jen v okolí Hranic si stavba vyžádala na dvacet obětí na lidských životech. 

Při rozšiřování trati o druhou kolej v 70. letech 19. století byla kvůli nevhodnému podloží trať přeložena severněji, údolí přemostily menší železniční mosty a opuštěné chátrající viadukty byly v roce 1911 odstřeleny. Původní násep trati však zůstal v terénu zachován. Odkazuje k němu také místní název Stará štreka (v roce 2012 tak byla pojmenována ulice, která prochází prostorem, kde stával starý viadukt nad Splavnou). Vroce 1999 byla za osobní účasti tehdejšího premiéra české vlády Miloše Zemana zahájena rekonstrukce železničního koridoru mezi Přerovem a Hranicemi.

Památka Mistra Jana Husa

Na kameni připevněn reliéf Jana Husa a rytý nápis: Tvoje víra / Tvoje síla / Tvůj charakter / 1415-1928

Památka obětem světových válek

Památka obětem světové války před základní školou v Drahotuších. Mohutný kamenný kvádr. Vpředu rytý nápis:

R. 1914. FRŇKA LUDVÍK, HALMAN BOHUMIL, HERCÍK/ FRANTIŠEK, HLAVINKA JOSEF, PILMANN KAREL, SE-/ DLAČEK FRANTIŠEK, VIDEMAN FRANTIŠEK, R.1915./ ANDĚL FRANTIŠEK, HORÁK KAREL, KOLICH ANTO-/ NÍN, KUCHYŇKA FRANTIŠEK, MACHÁČEK RICHARD./ NOVÁK MARTIN, NOVÁK RUDOLF, REK FRANTIŠEK,/ SEHNAL FRANTIŠEK, STAŠA FRANTIŠEK, ŠLOSAR/ LUDVÍK, ZAPLETAL KAREL, R.1916. ANDRÝS JOSEF,/ ČÍHAL JAN, KOLÁČEK JAN, KUCHYŇKA ŠIMON, MA-/ CHAČ BEDŘICH, RÝPAR ADOLF, SOBEK FRANTIŠEK/ R.1917. NOVÁK ŠTĚPÁN, PUMPRLA STANISLAV, ŠATÁ-/NEK FRANTIŠEK, SKROBAL FRANTIŠEK, R.1918. HLO-/ BIL FRANTIŠEK, KONRÁD BOHUMIL, MARAK OLDŘICH,/ ŠEBESTA JAKUB, VÁŇA FRANTIŠEK, VAŠIN-/ KA FRANTIŠEK, VRÁTNÝ JOSEF, ZAHRADNÍK JAN,/ NOVÁK EDUARD, NOVÁK FRANTIŠEK, TŮMA R UDOLF.

-        vlevo rytý nápis: OBĚTOVÁNÍM ŽIVOTŮ/ ZRODIL SE ŽIVOT NÁRODA a pod nápisová deska

-        vpravo rytý nápis: PAMÁTCE PADLÝCH/ RODÁKŮ 1928. a pod nápisová deska

Levá nápisová deska: OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY/ ADÁMEK JAN 48 R. POPRAVEN 1942 V MAUTHAUZENU/ PALIČKA RUDOLF 45 R

UMUČEN 1942 V MAUTHAUZENU/ ERLA BOHUMIL 41 R. POPRAVEN 1942 V TÁBOŘE/ ERLOVÁ MELÁNIE 38 R. POPRAVENA 1942 V TÁBOŘE/ ČÍŽEK ANTONÍN 45 R. UMUČEN 1942 V HAMMELU/ ŘEHÁKOVÁ JOSEFA 43 R. UMUČENA 1942 V OSVĚTIMI/ OTÁHAL VÁCLAV 34 R. UMUČEN 1942 V DACHAU/ ŘÍPA RUDOLF 50 R. ZEMŘEL 1943 VE VRATISLAVI

Pravá nápisová deska: ROKU 1939-1945/

CHVATÍK JAN 37 R. POPRAVEN 1943 VE VRATISLAVI/ KOHN JOSEF 61 R. POPRAVEN 1943 V OSVĚTIMI/ KOHNOVÁ RŮŽENA 48 R. POPRAVENA 1943 V OSVĚTIMI/ KOHNOVÁ BLANKA 15 R. POPRAVENA 1943 V OSVĚTIMI/ KOHNOVÁ ELIŠKA 17 R. POPRAVENA V OSVĚTIMI/ VRÁNA FRANTIŠEK 55 R. POPRAVEN 1944 V PRAZE/ CALÁBEK STANISLAV 23 R. UMUČEN 1945 V HAMBURKU/ MELKUS MILOSLAV 22 R. UMUČEN 1945 V HAMBURKU/ PŘEROVSKÝ MILOSLAV 22 R. ZAHYNUL PŘI BOMBARDOVÁNÍ 1944/ VE ŠTÝRSKÉM HRADCI

Socha svatého Floriána

Socha sv. Floriána

Na stupni podstavec, sokl po bocích s volutovými křídly a

vepředu v kartuši rytý nápis:

CZEST TOBE/ MĚSTA NASSEHO/ PATRONE/ CHRAŇ NAS OD/

NESCZASNEHO/ OHNĚ/ P.F.W.

Materiál hrubozrnný pískovec.

 

Socha svatého Jana Nepomuckého

 

Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi

Z roku 1730. Na barokně vykrajovaném soklu socha světce s pozdviženou pravicí. Pohled obrácený k nebi.

V levici drží kněžský kvadrátek, na podnoži latinský nápis s chronogramem.

 

Socha svaté Anny 

 

Socha svaté Anny po pravé straně hřbitovní brány

Podstavec, nad sokl dole s volutami, vepředu s mramorovou nápisovou deskou a nápisem:

Svatá/ ANNO/ oroduj za nás!

Nad půlkruhově lomená římsa a socha světice v životní velikosti.

 

Socha svatého Františka

 

Socha svatého Františka po levé straně hřbitovní brány

Podstavec, nad sokl dole s volutami, vepředu s mramorovou nápisovou deskou a nápisem:

Svatý/ FRANTIŠKU/ oroduj za nás!

nad půlkruhově lomená římsa a socha světce v životní velikosti.

 

Socha Panny Marie Hostýnské

 

Socha Panny Marie Hostýnské

Na stupni čl. podstavec vpravo dole se signací: HENDRYCH A SOSNA/HRANICE

oblounová římsa a sokl vpředu s vloženou nápisovou deskou a nápisem: 

Pojď mé dítě ke mně spěj/ jako ku své Matce utíkej,/ ve všech strastech bolu práce/ spěchej ajk ku své dobré Matce/

chci tě potěšiti zlého chrániti/ co žádat budeš ti vyprositi.

nad páska s jednoduchým zdobením, krycí deska, podstavec sochy a socha světice v podživotní velikosti.

Vzadu na soklu rytý nápis:

Tato socha/ je zbudována/ ku cti a chvále/ Boží/ od manželů/ HASILIKOVÝCH/ L.P./ 1927.

 

Kříž ústředí hřbitova v Drahotuších

Kříž ústřední hřbitova v Drahotuších 

Kamenný kříž. Na dvou stupních podstavec s reliéfním zdobením,

krycí deska a 8-boký zdobený sokl vepředu s nápisovou deskou a

nápisem. Nad reliéfní hlavička a prolomená římsa,podstavec kříže

vepředu s reliéfním kalichem a biblí a jednoduchý kamenný kříž s 

kamenným korpusem a svislou kam. páskou JNKŽ.

 

Kříž na Zahradní ulici

Kříž na Zahradní ulici

Kamenný kříž.Na dvou stupních podstavec s reliéfním zdobením,

krycí deska a 8-boký zdobený sokl vepředu s nápisovou deskou a

nápisem?, nad reliéfní hlavička a prolomená římsa,podstavec kříže

vepředu s reliéfním kalichem a biblí a jednoduchý kamenný kříž s 

kamenným korpusem a svislou kam. páskou JNKŽ

 

Kříž u vjezdu vpravo na Rybáře

 

Kříž u vjezdu vpravo na Rybáře

Kamenný kříž.

Členěný podstavec přecházející v sokl s bohatým reliéfním zdobením a rytým nápisem:

InsIone/ Ist VDcaIIVs/BernCoia/posterIorI pIr/ Seťati/DeDICaVIt

nad krycí profilovaná deska a mohutný kamenný kříž s kamenným korpusem a svislou páskou INRI,

pod korpusem reliéfní lebka a zkřížené hnáty, kříž ukončen stylizovaným jetelovým listem

 

Kříž u silnice poblíž kostela Čs. církve husické

 

Kříž u silnice poblíž kostela Čs.církve husické

Kamenný kříž.

Na dvou stupních podstavec, sokl po bocích s volutovými křídly a reliéfem Matky Boží, podstavec

kříže s bohatým reliéfním zdobením a jednoduchý kamenný kříž s kamenným korpusem a svislou páskou INRI.

 

Kříž před kaplí svaté Anny na hřbitově

 

Kříž před kaplí svaté Anny na hřbitově

Kamenný kříž.

Na stupni hranolový podstavec, vyložená římsa, sokl s římsami a štíhlý podstavec kříže s reliéfním zdobením a 

jednoduchý kříž s korpusem a svislou páskou. Značně zvětralý.

Kříž před kostelem sv.Vavřince na náměstí

 

Kříž před kostelem sv.Vavřince na náměstí

Kamenný kříž z roku 1817.

 Na čtyřbokém podstavci s volutami po stranách a se stupňovitou podnoží spočívá konický čtyřboký pilíř s volutami ukončený nástavcem s korpusem. Ježíš Kristus ukřižovaný, 1817

Drahotuše, k.ú. 2844/2 Socha orientována na západ. Nápis na čelní straně pod-podstavce:

KE CTI A CHWALE BOZI NAKLADEM KARLA ROTRA KOWARSKEHO MISTR Z DRAHOTVSS R.P. 1817.

 Na mramorové desce na kříži: SV. MISIE 1947

(= nákladem zbožného Karla Rottera, nikoli však bez drahé manželky Veroniky svolení, vystavěn kříž), chronogram dává dohromady opět letopočet 1817. Dne 24. října 1817 dal olomoucký arcibiskupský úřad souhlas se vztyčením a posvěcením soch Svatého kříže a Neposkvrněně počaté před farním kostelem v Drahotuších.

Podle drahotušské matriky L IV 3, s. 591 poručil kovářský mistr a soused drahotušský Karel Rotter před svou smrtí (19. září 1817, ověř v záznamu matričním) 300 zl. rýnských na kamenný kříž, „aby se u kostela postavil“. Sochu zhotovil kameník z Nového Jičína roku 1818 (rok je poněkud v rozporu s povolením ke svěcení...).

Karel Rotter (čp. 73, 24 let) se s Veronikou Vlčkovou (18 let) ženil 3. února 1789.

Památkový dům č.113

Hodnotný klasicistní patrový a řadový dům s bohatě zdobeným hlavním průčelím byl postaven kolem roku 1800. Památkově chráněno.

 

Památkový dům č.3

Hodnotný klasicistní patrový a řadový dům s bohatě zdobeným hlavním průčelím byl vystavěn v letech 1800-1830