Zajímavosti o Drahotuších

ZNAK MĚSTA DRAHOTUŠE:
Od roku 1976 jsou součástí Hranic Drahotuše, které několik staletí jako samostatné město používaly zvláštní znak.
"Drahotuše se poprvé připomínají roku 1277, roku 1353 jsou uváděny jako městečko a zpráva z roku 1408 je označuje jako město. Od 1. ledna 1976 jsou Drahotuše součástí Hranic jako jejich místní část. Původní městský znak Drahotuš nacházíme na pečeti z roku 1612, jež ukazuje v pravé polovině štípeného štítu polovici orlice a v levé polovině věž se dvěma okny nad sebou a s cimbuřím. Drahotušský městský znak polepšil listinou z 19. března 1629 olomoucký biskup František kardinál z Dietrichštejna, tehdejší drahotušská vrchnost, a to tak, že štít má být štípený, v pravé [v heraldice se udávají strany z pohledu nositele štítu!] stříbrné polovině půl černé zlatě korunované orlice se zlatou zbrojí, levá polovina má být erbem dietrichštejnským, tj. kosmo dělené zlatě a červeně se dvěma stříbrnými dietrichštejnskými vinařskými noži se zlatou rukojetí, nad nimiž je knížecí klobouk; přes dělící čáru ve středu štítu je položená stříbrná věž s branou a s cimbuřím tak, že dvě stěny jsou viditelné a v každé z nich jsou tři okna a klíčová střílna. Městská pečetidla pořizovaná po polepšení znaku uvádějí vyobrazení oproti znakovému privilegiu poněkud odlišná v počtu oken a tvaru cimbuří, pečetidla z roku 1630 a 1782 nemají štít v pečetním poli štípený." [Citováno podle Ladislav Baletka - Jiří Louda, Znaky měst Severomoravského kraje. Ostrava 1980, s. 28.]

Popis znaku (1629) podle erbovní listiny (SOkA Přerov, fond: Archiv města Drahotuš, inv. č. 2): "erb a pečeť (...) štít se třemi poli, z nichžto pravé, ježto celý štít právě v polovici od vrchu až do spodku dělí, jest bílé neboližto stříbrné barvy a v něm půl orla černého roztaženého s jednou hlavou a zlatou královskou korunou, druhé pole na levé straně vrchní jest žluté a třetí pod ním červené a na tom obojím poli dva nože z erbu našeho dědičného a nad nimi klobouček knížetcí červený, v prostřed pak štítu věži bílou nez špice, z jedné strany na bílém a z druhé na žlutém a červeném poli stojící":